Discussie & debat  - les 5

Les 5 - discussie: voorbereiding en organiseren

Je hebt in de vorige lessen ...

 • de toespraak van minister-president Rutte bekeken en gelezen. Je hebt daarbij (oriënterend) gelet op beeld, lichaamstaal, oogcontact, inhoud en taalgebruik.
 • In de eerste opdracht heb je de technieken voor aantrekkelijk en effectief taalgebruik herkend.
 • Vervolgens heb je die spreektechnieken toegepast in een eigen speech van één minuut.
  En je hebt feedback aan een klasgenoot gegeven en feedback ontvangen.
 • Daarna heb je een discussie tussen twee personen in een televisieprogramma geanalyseerd en van commentaar voorzien.
 • Je hebt een discussie voorbereid: informatie verzamelen, standpunt bepalen, tegenargumenten ordenen en weerleggen;
 • Je hebt een discussie online georganiseerd: teams maken, afspraken maken, software gebruiken;
 • Vervolgens heb je een discussie online gevoerd.
 • En ten slotte heb je de opname daarvan opgestuurd naar je docent.

Een hele hoop dus ...


En nu ... ga je weer een stap verder: een gecompliceerd onderwerp door middel van gesprek en discussie proberen te begrijpen en tot een compromis komen.


Discussievraag: moet het onderwijs aan de universiteiten geheel in het engels?

Soms lijken de dingen zo eenvoudig: laten we in Nederland het onderwijs aan universiteiten geheel engelstalig maken. Op veel universiteiten wordt dat al gerealiseerd. Maar het is de vraag of die uniformisering wel goed is: wat win je ermee en wat gaat er verloren?

OPDRACHT

Jij bent betrokken bij een groepbestuurders, wetenschappers en studenten. Jullie groep heeft de opdracht gekregen te beslissen of het onderwijs aan de universiteiten wel of niet engelstalig moet worden.

FASE 1 - Jullie hebben besloten in kaart te brengen welke argumenten daarvóór en daartegen kunnen worden aangevoerd. Iedereen zoekt informatie op die daarover gaat. Let op: betrouwbaarheid, actualiteit en volledigheid.
Beschikbare tijd: donderdag 7 tot maandag 11 mei 8:30 uur.

  N.B.
 • Let vooral op het fragment tussen 12:50 tot 13:35!
 • Test of jij het Engels zonder de (beschikbare) ondertiteling kunt volgen ...


FASE 2 - Jullie besluiten in een discussie zoveel mogelijk argumenten voor en tegen in te brengen en grondig af te wegen. (Luisteren en samenvatten, open vragen stellen, doorvragen, tegenargumenten aanvoeren, weerleggen, ...) Die discussie voeren jullie online en nemen jullie op.
Aan het einde van de discussie komen jullie tot een duidelijke, door iedereen ondersteunde uitspraak.
Beschikbare tijd: maandag 11 mei tot 18:00 uur.

FASE 3 - Jullie formuleren het besluit en de doorslaggevende argumenten daarvoor in een korte tekst.
Jullie sturen discussieopname en tekst op via de opdrachten in Magister (20192020_54_V5_Opdracht_Discussie_opdracht_2).
Beschikbare tijd: dinsdag 12 mei tot 18:00 uur.

Waar moet ik alweer om denken bij een discussie & debat?

Voorbereiding

Verzamel betrouwbare, actuele en voldoende informatie en verwerk die door argumenten en tegenargumenten kort te noteren, eventueel met ondersteunende gegevens/voorbeelden, weerlegging van argumenten, vragen, nuancering, et cetera.

1 Opening

Je houdt een toespraak van één minuut waarin je
- je gespreksgenoten aankijkt
- uit je hoofd spreekt
- begint met de stelling en vervolgens
- via de SExI-methode toelicht

2 Discussie

Je legt in eerste instantie nadruk op
- luisteren
- open vragen stellen
- doorvragen
en daarna ga ja
- je eigen argumentatie ontvouwen en
- weerleg je de argumenten van je tegenstander (drogredenen!).

3 Afronding
(nieuw!)

Het laatste deel van de discussie besteed je gezamenlijk aan
- de inventarisatie van alle punten van overeenstemming en verschil en
- een poging om een voor allen acceptabel compromis te formuleren.

Als dat laatste lukt, formuleer je het compromis duidelijk en vraag je om ieders instemming. En daarna bedank je iedereen voor deelname aan de discussie.

Als een compromis niet mogelijk is, constateer je dat en meld je dat er een vervolggesprek nodig zal zijn. Hierna bedank je iedereen voor deelname aan de discussie.

Op dinsdag 5 mei verschenen allerlei publicaties over de opmerkelijke toespraak van koning Willem-Alexander tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam. De aandacht ging vooral uit naar zijn opmerkingen over zijn overgrootmoeder Koningin Wilhelmina: haar geringe aandacht tijdens de oorlogsjaren voor de jodenvervolgingen. (Fragment 1:21:10 - 1:21:35)

Het leek of Willem-Alexander afstand nam van koningin Wilhelmina en haar daarmee bekritiseerde. Bij nader inzien ligt het iets genuanceerder en spreekt hij slechts zijn verbazing uit.

In publicaties in de dagen daarna is ook gewezen op het vakmanschap van de tekstschrijver en de overtuigende wijze van Willem-Alexanders voordracht.

Je kunt zelf bij beluistering van de toespraak ook herkennen hoeveel aandacht is besteed aan woordkeuze, zinsbouw en stilistische middelen ...

[vervolg les 6]